BPVRP SÚS

VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH MO ČRS, STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU

Ve Středočeském územním svazu jsou tyto možnosti lovu ryb:

 

  1. Na revírech MO ČRS ve společném rybolovu Středočeského územního svazu, na nichž platí územní, celosvazová a celorepubliková povolenka.
  2. Vedle sdružených revírů mají některé MO ČRS revíry místního významu, na nichž platí pouze místní povolenka vydaná uživatelskou místní organizací pouze pro tento revír. Územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka na těchto revírech neplatí.
  3. Na revírech nesdružených ve společném rybolovu neplatí územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka. Na tyto revíry vydávají samostatné povolenky uživatelské MO.
  4. Na hlavním toku Labe – Labe revíry 14 – 19 a 21–25 a Vltava revíry 1 – 2 a 15 (ÚN Kamýk) – platí vedle celorepublikových, celosvazových a územních povolenek Středočeského ÚS i povolenky č. 90 s omezenou platností pro tyto uvedené revíry.

 

Vedle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění, platí i výjimky a doplňky uvedené u jednotlivých popisů revírů Středočeského územního svazu. Za BPVRP uvedené u jednotlivých rybářských revírů jsou zodpovědní uživatelé rybářských revírů. Případné dotazy směřujte přímo na uživatele rybářského revíru. Kontakty jsou uvedeny na konci popisů Středočeských revírů.

Středočeský ÚS i MO ČRS mohou po schválení příslušnými orgány státní správy vyhlásit určité změny provádění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revírů.

 

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA DLE § 13 ODST. 9 ZÁKONA Č. 99/2004 SB.

(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS, STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU)

Bližší podmínky rybolovu = Bližší podmínky výkonu rybářského práva (dále jen BP).

Tímto novým zněním BP jsou nahrazena všechna předchozí ustanovení.

U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: „MNÍK“, je na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 8406/OŽP-10416/03-Sy povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1.

U rybníků, které jsou provozovány v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 sb. v platném znění, je uvedeno registrační číslo hospodářství (CZ……).

Zákaz podsekávání ryb.

Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ryby nelovil.

Celoroční středočeské územní MP povolenky, celosvazové a celorepublikové MP povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).

Lov z plavidel je zakázán, pokud není v popisu konkrétního revíru nebo jeho části výslovně povolen.

Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Zavážení je povoleno u revírů, kde je povolen lov z plavidel.

Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích, na ochranu přírody č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo místními vyhláškami).

Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo Městské policie.

Uživatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) hájit celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní. Při konání sportovních akci lze hájit celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní (informace o hájení bude zveřejněna na webových stránkách SÚS www.crs-sus.cz).

Uživatel může ve výjimečných případech při konání rybářských závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu. Informace o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových stránkách SÚS www.crs-sus.cz.

LOV RYB NONSTOP – Na základě rozhodnutí MZe byla povolena výjimka z denní doby lovu v období od 16. června do 31. srpna 2018 a 2019 v době od 00.00 do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 do 24.00 hod. a od 00.00 do 06.00 hod. na těchto rybářských revírech:

411 050 – Labe 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

411 051 – Labe 19 – MO Čelákovice

411 002 – Berounka 4A – MO Kladno

411 503 – Vltava 15 – Údolní nádrž Kamýk

Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu na výše uvedených revírech:

Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 00.00 do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září v době od 22.00 do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

V září v době od 22.00 do 06.00 hod. je povolen pouze lov na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)